Languages

من آخرین یهودیم: خاطرات یک زندانی اردوگاه مرگ تربلینکا

وقتی شیل رایشمن به تربلینکا منتقل شد، 28سال بیش نداشت. او هنگامیکه از قطار پیدا شد، او را از همراهانش جدا کردند و به این ترتیب به جدا کردن لباس ها، آرایشگری و حمل اجساد و یا "دندانپزشکی" اشتغال داشت و توانست از اتاق های گاز جان سالم به در ببرد. در تاریخ 2 اوت 1943 ، در شورش اردوگاه شرکت و فرار کرد.

پس از چند هفته سرگردانی، شل راشمن، در منزل دوستش در نزدیک ورشو پنهان شد و تا پایان جنگ در آنجا ماند. در یک دفترچه، همه خاطراتش از اردوگاه تربلینکا در اکتبر 1942 تا آگوست 1943 را شرح می
دهد. از 750000 یهودی که به اردوگاه تربلینکا منتقل شدند، او جزء پنجاه بازمانده ای بود که قادر به فرار پس از قیام در اردوگاه شد.
در طول زندگی اش، این متن را پیوسته با خود داشت و هر بار که حافظه اش با او یار نبود به آن مراجعه می کرد. قبل از مرگ، از خانواده اش خواست تا آنرا منتشر کنند.

تعداد صفحات :
143
نویسنده :
Chil Rajchman